Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

 ARTIKEL 1 | TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie waarop verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. Een overeenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand op het moment dat verhuurder een reserverings- of bestelbevestiging heeft
verzonden.

c. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle gasten van de accommodatie.

d. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

e. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

f. Verhuurder heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie zal altijd voor akkoord ter beschikking worden gesteld aan de huurder.

ARTIKEL 2 | VERPLICHTINGEN VERHUURDER

De verhuurder draagt er zorg voor dat de cabin op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

ARTIKEL 3 | VERPLICHTINGEN HUURDER

a. Het verblijf is toegestaan voor maximum 6 personen. Uitsluitend de met name genoemde personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in de cabin te overnachten. Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden. De huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

b. Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van de cabin, ook voor korte tijd, dient de cabin volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In de cabin mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

c. Het verblijf is niet bestemd voor zakelijke doeleinden en de Huurder verklaart dat hij in het gehuurde pand of een gedeelte daarvan zijn hoofdverblijfplaats niet zal vestigen.

d. Indien er gebreken zijn aan de cabin, zal de huurder de verhuurder en de beheerder hiervan op de hoogte brengen. Deze zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

e. De huurder is hoofdzakelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde verblijf en de inventaris daarvan. Bij onjuist gebruik, onjuist achterlaten van de gehuurde cabin zullen de kosten aan de huurder worden door berekend. Dus gebruik deze cabin als een goed huisvader. Indien er een bord of kopje of dergelijke gebroken is, vertel het de Verhuurder / beheerder maar hiervoor zullen wij geen extra kosten berekenen.

ARTIKEL 4 | HUISREGELS

a. Roken is niet toegestaan.

b. Huisdieren zijn alleen toegestaan op de benedenverdieping. Verder is het niet toegestaan om het huisdier op de bank(en) te laten. Indien het huisdier kort alleen wordt gelaten verzoeken wij je het huisdier in de bench te doen.

c. Bij het verlaten van de cabin zijn volgende regels verplicht na te leven:

  1. Wordt er iets gebroken / beschadigd etc., dan wordt dit aan de beheerder gemeld. 
  2. Alle huisvuil wordt naar de containers bij het afvalstation gebracht. 
  3. Koelkast, vaatwasser, gootsteen, oven en open haard worden volledig leeg gemaakt en schoongemaakt.

Voor verdere huisregels verwijzen we naar de informatiemap die aanwezig is in de cabin.

ARTIKEL 5 | WIJZIGING EN ANNULERING DOOR HUURDER

a. Er kunnen enkel in overleg met de eigenaar wijzigingen gedaan worden in de gedane boeking in de mate van het mogelijke en na overleg en goedkeuring van de verhuurder.

b. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de cabin tot 60 dagen voor de aankomstdatum is de Huurder alleen de aanbetaling verschuldigd. 

c. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de cabin of beëindiging van de overeenkomst door de Huurder binnen 60 dagen voor de aankomstdatum is de Huurder de gehele huurprijs verschuldigd. 

d. Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in de cabin blijft de volledige huurprijs verschuldigd. 

ARTIKEL 6 | WIJZIGING EN ANNULERING DOOR VERHUURDER

a. Bij het niet (tijdig) betalen door de huurder van de afgesproken huurprijs.

b. Overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of huiseigenaar of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen de 30 dagen na beëindiging aan de huurder worden geretourneerd.

c. Bij volledige annulering door de verhuurder kan een andere periode worden afgesproken. Zo niet dan wordt de volledig betaalde som terugbetaald aan de huurder.

d. Wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, verricht door de huurder zodat verhuur van de cabin onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan de cabin en het ongeoorloofd toelaten van personen. De betaalde bedragen worden in deze omstandigheden niet geretourneerd.

e. Corona pandemie: indien door Corona de vakantie niet door kan gaan, kan de vakantie worden verplaatst naar een andere datum of u krijgt het betaalde bedrag per direct teruggestort.

ARTIKEL 7 | AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

a. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens het huren van de cabin.

b. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de cabin, tijdelijk uitval of storingen van water, energiehuishouding en of internet, weg – en/of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de cabin.

c. Schade of letsel als gevolg van het gebruik van de cabin, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de cabin.

ARTIKEL 8 | KLACHTEN

a. Indien er gebreken zijn aan de cabin, zal de huurder de verhuurder en de beheerder hiervan op de hoogte brengen. Deze zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

b. De huurder kan tot 48 uur na het ingaan van de huurperiode de beheerder op de hoogte brengen van gebreken of tekorten. De huurder zal eventuele schade steeds melden aan de verhuurder.

ARTIKEL 9 | GESCHILBESLECHTING

Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.